Kursdagen i Mindfulness kan tillgodoräknas med 6 timmar i Advokatsamfundets kurskrav

Dags att återvända till jobbet?

Visste du att vi tillbringar i genomsnitt 90 000 timmar under vår livstid på jobbet? Om du inte tillåter kroppen och hjärnan att vila under dagen kan det få negativa konsekvenser på både din mentala och din fysiska hälsa. Mindfulness hjälper dig att behålla lugnet under dagar med för många arbetsuppgifter, stressiga och energikrävande arbetsmoment.

Mindfulness är en metod där man genom övningar låter hjärnan återhämta sig. Vetenskapen pekar på att även kortare stunder av återhämtning gör stor skillnad för vårt personliga välbefinnande. Ett kort pass på ca 5-15 minuter räcker för att stoppa ”fartblindheten” som kan uppstå på jobbet när arbetsuppgifterna är för många och arbetsdagen för kort.

Mindfulness är hjärngympa

Hjärnan är det mest avan­ce­ra­de instrument vi kän­ner till idag. Den är dess­utom plas­tisk, det vill säga att den kan för­änd­ras. Egentligen är det kons­tigt att vi tän­ker att den ska fun­ge­ra per­fekt utan att ser­vas, upp­da­te­ras, kalibre­ras och pyss­las om lite. Det bor­de vara lika själv­klart att serva den som att ta hand om bilen, datorn, krop­pen och annat.

Det behö­ver inte alls vara krång­ligt eller tidskrä­van­de. Redan efter några minuters medi­ta­tion ser man för­änd­rad elektro­nisk akti­vi­tet i hjär­nan, efter fem minu­ter kan man se ett för­änd­rat blod­flö­de, och efter åtta vec­kors dag­lig medi­ta­tion har man kun­nat påvi­sa struk­tu­rel­la för­änd­ring­ar i hjär­nan. Du kan allt­så med­ve­tet själv hjälpa din hjär­na att fun­ge­ra bätt­re!

Mental träning i form av mindfulness är hälsobefrämjande, ett effektivt sätt att höja livskvalitén och motverka stress. Man tränar också upp sin förmåga att hantera negativa känslor och att bli mer fokuserad på sina uppgifter. Mindfulness är enkelt att praktisera och endagskursen ger dig tips och enkla övningar som ger dig.

  • Förbättrad koncentration
  • Ökad effektivitet
  • Minskad stress, irritation, oro
  • Sänkt blodtryck
  • Förbättrat minne
  • Balans mellan arbete och fritid

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad som stressar dig och hur du ska möta stressade situationer.

Kursutvärdering

Kursens syfte är att ge värdefulla redskap för att skapa balans i din arbetssituation och även att hantera stress i arbetsrelaterade situationer. Under kursen får Du effektiva verktyg att möta stressen i jobbet och lära dig hur du skapar ett inre lugn som ger dig balans mellan jobb och fritid. I kursen behandlas

  • Vad är stress egentligen?
  • Vad händer i kroppen, hjärnan och själen vid stresspåslag?
  • Vad är positiv stress respektive negativ stress?
  • Var befinner sig hjärnforskningen idag?

Kursledare är Anita Carlsson som jobbat som advokat i 35 år. Som arbetsledare och chef vet hon vikten av att kunna hantera den stress som uppkommer i jobbet. Hon är utbildad inom mindfulness och har arbetat som in-struktör och kursarrangör i tio år. Hon har också skrivit fyra böcker inom området och även varit verksam som personlig coach.

Mindfulness på Jobbet Bok

Datum:  15 september 2022, kl  9:00-15:00
Sista anmälningsdag 1 augusti 2022

Kursledare: Anita Carlsson, advokat och instruktör i mindfulness.

Kurslokal: Fähuset, Katrinetorp Landeri, Katrinetorp allé, Malmö

Arrangör: Mindfulness-Hälsa KB, Advokat Anita Carlsson

Kostnad: 3750 kronor +moms. Betalas mot faktura efter anmälan till bankgiro 5900-6300.

Kostnad för privatperson kontakta Anita Carlsson , 0704566039

I kursen ingår: Kurslitteratur ”Mindfulness på jobbet” av Anita Carlsson, förmiddagskaffe, lunch samt eftermiddagskaffe.

Anmälan & mer information: Kontakta mig via mail till: ac@advokatcarlsson.se www. advokatcarlsson.se www.mindfulness-halsa.se